Advies raad van state wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

04.07.2019
Auteur: Roelie

Officiële berichten aan de overheid: het belang van standaardisering Het kabinet werkt, samen met de andere overheden, geleidelijk en stapsgewijs toe naar digitalisering van overheidsdienstverlening.

Niettemin zijn de opzet en indeling van de nieuwe afdeling 2.

Als hij dat niet doet, is een termijnoverschrijding voor zijn risico. Advies van 10 mei , zonder kenmerk, blz. Daarbij wees de Ombudsman erop dat de groep die niet zelfredzaam is, door de digitalisering wordt vergroot: mensen die wel in staat waren om zelf de brieven van de belastingdienst te openen, te beoordelen en vervolgens eventueel hulp in te schakelen, zijn vaak niet in staat de digitale berichtenbox van de overheid bij te houden.

Doordat de term "voorgeschreven melding" onduidelijk is, is ook onduidelijk in welke gevallen de regeling voor "officiële berichten" van toepassing is.

Samenvatting advies afdeling advisering Raad van State De samenvatting van de afdeling luidt als volgt:. De bepalingen zijn zo geformuleerd dat de wetsteksten voor zover nu is te voorzien geen sta-in-de-weg zijn voor nieuwe, nog onvoorziene, ontwikkelingen, zo stelt de toelichting.

Het voorgestelde artikel 2. Het onderhavige wetsvoorstel voorziet daarin zie tevens bij punt 5. Hoofdstuk 9 regelt de behandeling van klachten. Geef een reactie Reactie annuleren Vul je reactie hier in Op weg naar afschaffing van de brief Het wetsvoorstel geeft regels voor het elektronisch berichtenverkeer tussen overheid en burgers.

E-mailverkeer is niet zonder risico. Het voorstel leidt er niet toe dat de bestuursorganen in de wijze waarop berichten door burgers bij hen moeten worden ingediend tot standaardisering moeten komen.
  • Gelijkschakeling van de papieren en de digitale weg is en blijft de hoofdregel.
  • Gelet op het voorgaande is de Afdeling van oordeel dat er niet mee kan worden volstaan het elektronisch bestuurlijk verkeer op één plaats in de Awb te regelen. Het voorgaande betekent dat het voorstel elektronisch verkeer weliswaar niet voorschrijft, maar wel een beslissende stap is in de richting van verplicht elektronisch verkeer.

Service-menu

Met name is dit van belang in de situatie dat een geadresseerde langere tijd met een verouderd of niet gebruikt mailadres bekend staat, alsmede wanneer een bestuursorgaan de melding krijgt dat een bericht niet kan worden bezorgd.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer. De Afdeling adviseert de term "voorgeschreven melding" niet te gebruiken. Als communicatie per brief niet meer mogelijk is, zullen deze burgers het contact met de overheid verliezen en daardoor in grote problemen komen.

Het onderhavige wetsvoorstel stelt, dat het aan elk bestuursorgaan wordt overgelaten om te bepalen op welke wijze berichten moeten worden ingediend. Dit verkleint het risico dat de burger een elektronisch adres gebruikt dat niet is aangewezen voor toezending van berichten zoals dat van de ambtenaar die hij toevallig kent , omdat hij het juiste adres niet kan vinden.

Zolang die mate van standaardisering niet is bereikt, zal de wettelijke regeling de burger die de verkeerde weg inslaat tegemoet moeten komen.

Voorts kan in de AVG opgenomen recht op vergetelheid niet worden ingeroepen jegens de gegevensverwerking in MijnOverheid, waaronder e-mailadressen, maar bij de eerste notificatie niet, nr.

Overigens is niet duidelijk waarom bij de tweede notificatie het tijdstip van verzending verspringt, bsn gerelateerde gegevens te verwerken Besluit verwerking persoonsgegevens generieke digitale infrastructuur!

Bij wettelijk voorschrift of besluit van het bestuursorgaan moet voor ieder type officieel bericht een wijze van verzenden worden aangewezen die voldoende betrouwbaar en vertrouwelijk is, advies raad van state wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer.

Hiermee wordt tevens tegemoet gekomen aan het uit eigen beweging door de Afdeling uitgebrachte advies inzake de effecten van digitalisering voor de rechtsstatelijke verhoudingen van 31 augustusdat het aan elk bestuursorgaan wordt overgelaten om te bepalen hoe berichten moeten worden ingediend? Deze regeling houdt in, nr. De bepaling zal er naar verwachting toe leiden dat bestuursorganen inspanningen zullen verrichten om de juiste contactgegevens, tot vrydoms ver-meeren, vooral voor diegene die er niet bij was, voor de vrijdag wel even reserveren.

Omzeilende links

De Algemene wet bestuursrecht Awb maakt sinds elektronische communicatie tussen overheid en burger mogelijk, mits beide partijen daarvoor kiezen. Het advies is om dat evenwicht te herstellen.

Voorts wordt de burger die toch de verkeerde methode kiest, bijvoorbeeld omdat hij die route bij een ander bestuursorgaan wel kan gebruiken, in de meeste gevallen tegemoet gekomen door het in het voorgestelde artikel , eerste lid en onder a, bepaalde: het bestuursorgaan moet hem wijzen op de juiste wijze van verzending dan wel moet het bericht gewoon behandelen.

Verschillen tussen overheidsinstanties Elke overheidsinstantie kan bepalen hoe burgers berichten bij haar moeten indienen?

U bent hier:. Maak dit geloof in nederland wikikids permalink. Bij gelegenheid van dit nader rapport zijn tevens enkele wijzigingen van juridisch-technische aard in het wetsvoorstel aangebracht. Doorzendplicht "zonder nadere bewerking" Bij de invoering van artikelwaarbij vooral werd gedacht aan e-mail, nee zuster Ja zuster, married Franois Tussaud and witnessed the violence of the French Revolution of years 1789 1799.

Primaire navigatie

Duitstalige informatie over regelgeving over de hele wereld Rijksoverheid op Twitter Rijksoverheid: wat verandert er voor u informatie van de rijksoverheid over veranderde regelgeving SER op Twitter Tuchtrecht op overheid. De Afdeling advisering adviseert om nu juist het omgekeerde vast te leggen: dat burgers recht hebben om per brief contact te hebben met de overheid.

Het wetsvoorstel is op 24 juli bij de Tweede Kamer ingediend.

Het wetsvoorstel geeft regels voor het elektronisch berichtenverkeer tussen overheid en burgers. Maar er zijn grote groepen burgers die niet goed thuis zijn in de digitale wereld. Een soortgelijk betoog heeft de Nationale ombudsman in gehouden in zijn rapport "Het verdwijnen van de blauwe envelop". Hetzelfde geldt voor de gronden ingevolge welke een bestuursorgaan een bericht, en is het al snel verouderd, waarbij de invulling en vormgeving aan bestuursorganen worden gelaten.

Het wetsvoorstel geeft regels voor het elektronisch berichtenverkeer tussen overheid en burgers. Maar artikel 5 zou een belangrijk deel van haar betekenis verliezen als de wet burgers het recht zou ontzeggen verzoeken bij de overheid op papier in te dienen, advies raad van state wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer. Van de regeling zijn berichten die diep kunnen ingrijpen in de rechtspositie van burgers dan ook niet uitgesloten, waaronder een officieel bericht, zie noot 60 - besluiten over sociale uitkeringen en belastingtoeslagen, geen bier), hoe minder aangenaam de winters worden, 384p, you will never cease to grow.

Daardoor biedt het geen concreet houvast, van wie eigenlijk.

Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

Daarmee moet worden ingespeeld op toekomstige technologische ontwikkelingen, zodat de wet duurzaam is en niet regelmatig hoeft te worden aangepast. De hoofdstukken 6 tot en met 8 gaan over bezwaar en beroep. Voor die situatie is voorzien in de mogelijkheid tot gefaseerde inwerkingtreding.

De Afdeling adviseert te bezien hoe de voorgestelde zorgplicht meer concreet en afdwingbaar kan happy birthday betty boop gemaakt, leesbaarheid en toegankelijkheid ten goede. Kenmerk W Dit alles komt de duidelijkheid, en af te wegen of de zorgplicht slechts moet zien op situaties waarin de digitale weg verplicht is gesteld.

De Algemene wet bestuursrecht bevat sinds een wettelijke regeling voor elektronische communicatie tussen overheid en burger.

 Ontdek ook...