Wat is een motie gemeenteraad

17.09.2019
Auteur: Oguzhan

Categorieën : Wetgevende macht Politieke terminologie. De voorzitter kan de motie toewijzen of afwijzen. Een amendement is een tekstwijziging in een raadsbesluit dat door het college van burgemeester en wethouders is voorgesteld.

Een meerderheid van de tweede kamer stemde vóór een verplichte voorlichting over homoseksualiteit op scholen. Hoe wordt de gemeenteraad gekozen? In de Nederlandse vergadercultuur zijn moties meestal schriftelijk en beginnen moties over het algemeen met De Kamer of De Raad gehoord de beraadslaging.

Het college bereidt namelijk de meeste raadsvoorstellen voor en doet daar een conceptbesluit bij. Het budgetrecht is de bevoegdheid van de raad om financiële middelen beschikbaar te stellen. Overslaan en naar de inhoud gaan. Tijdens de vergadering kan de motie veranderen of ingetrokken worden.

Het kaderstellen vereist dat raadsleden nadenken over een meerjarige strategische visie op de gemeente in het algemeen, en op de verschillende beleidsterreinen in het bijzonder. Lees hieronder wat dat zijn. Door het indienen van een amendement kan een raadslid tijdens een vergadering wijzigingen voorstellen op een voorgesteld besluit artikel b Gemeentewet!

Wat is de taak wat is een motie gemeenteraad de gemeenteraad? Is de meerderheid 'voor' dan is het voorstel aangenomen.

Amendement

Tijdens de vergadering kan de motie veranderen of ingetrokken worden. Naast individuele inwoners zijn er veel lokale instellingen, organisaties en verenigingen die graag in gesprek willen met u als raadslid.

Voor 15 juli van ieder jaar controleert de raad het financieel jaarverslag van de gemeente: de jaarrekening. Een motie is geldig indien zij niet in strijd met wet, statuten of enig ander bindend geldend document is, en, in overeenstemming met de vormvereisten ingediend wordt, in stemming wordt gebracht en wordt aangenomen en zich daarnaast richt op een werkgebied dat onder de competentie valt van een vergadering.

Indien het ordepunt geen inhoudelijk component bevat dient de voorzitter zich uit te spreken over de validiteit van de motie.

  • Het college bereidt namelijk de meeste raadsvoorstellen voor en doet daar een conceptbesluit bij.
  • Voor het uitvoeren van zijn rollen heeft de raad de volgende wettelijke instrumenten:.

Initiatiefvoorstel Een initiatiefvoorstel is een voorstel van een raadslid waarover de gemeenteraad een besluit neemt. Daarnaast is inzicht nodig in de samenhang tussen de verschillende beleidsterreinen en het kunnen afwegen van verschillende belangen. In de financile verordening kunnen raad en college aanvullende afspraken maken over de invulling van het budgetrecht van de raad, wat is een motie gemeenteraad.

Een dergelijke motie gaat over een onderwerp dat niet op de agenda van de gemeenteraad staat. Deze raadgever geeft inzicht in de instrumenten waarover raadsleden beschikken en geeft tips over hoe u instrumenten effectief kunt inzetten.

Ordemoties kunnen te allen tijde worden ingediend, ook wanneer men hiermee een andere spreker onderbreekt.

Op een amendement kan ook weer een wijzigingsvoorstel worden ingediend, een zogenoemd subamendement. Naamruimten Artikel Overleg. Uit bovenstaande volgt dat een motie die voorbijgaat aan de bevoegdheid van de vergadering geen gevolg moet krijgen. Raad en college geven samen concreet invulling aan de inlichtingenplicht en besluiten op welke manier zij de informatievoorziening vorm en inhoud geven.

Het voordeel van een ruim kader is dat het college niet voor ieder detail terug hoeft naar de gemeenteraad, wat is een motie gemeenteraad. Wanneer een motie in strijd is met een geldig en hoog bed met bureau eronder bindend document, dan kan zij immers geen gevolg krijgen.

In andere projecten Wikinieuws. Raadsleden stellen schriftelijke vragen over gebeurtenissen of plannen van het college van burgemeester en wethouders die niet op de agenda van de gemeenteraad staan. Indien de voorzitter van een wat is een motie gemeenteraad van mening is dat een motie nietig is dan dient deze de motie gemotiveerd 'naast zich neer te leggen' en niet in stemming te brengen.

Motie vreemd aan de orde van de dag. Vragenrecht De raad heeft het recht om aan het college mondeling of schriftelijk vragen te stellen, voor zover het om de eigen bevoegdheden van het college gaat.

Navigatiemenu

De controlefunctie van de vergadering brengt wel met zich mee dat de vergadering bevoegd is het bestuur te ontslaan. Dat vergt een goede planning en veel inlevingsvermogen. Het bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de vereniging en het uitzetten van het beleid.

  • Instrumenten van een raadslid De instrumenten voor raadsleden staan omschreven in de Gemeentewet.
  • Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie.
  • Ze kunnen vragen om een schorsing, de volgorde van de agenda wijzigen etcetera.
  • Het voordeel van een ruim kader is dat het college niet voor ieder detail terug hoeft naar de gemeenteraad.

Gemeenteraadsleden hebben verschillende instrumenten om hun taken uit te oefenen. Het college moet schriftelijke vragen van raadsleden binnen dertig dagen beantwoorden. Raadsleden kunnen over een actueel onderwerp dat niet is geagendeerd een uitspraak doen. Daarna volgt een verzoek aan het dagelijks bestuur wat is een motie gemeenteraad dictumbijvoorbeeld: verzoekt de regering Daarnaast is inzicht nodig in de samenhang tussen de verschillende beleidsterreinen en het kunnen afwegen van verschillende belangen, wat is een motie gemeenteraad.

Deze mogelijkheid geeft een raadslid het recht een verzoek in beste voetbalclub ter wereld dienen om het college te bevragen over een onderwerp dat niet op de agenda van de raadsvergadering staat.

Jan Veenstra  -  Griffier 14 96 j.

Mondelinge vragen

Moties kunnen mondeling en schriftelijk worden ingediend, tenzij de vergadering zelf vormvereisten aan een motie verbindt. Indienen van moties Een motie is een korte verklaring over een onderwerp, waarmee een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken, zonder dat daaraan rechtsgevolgen zijn verbonden. Deze raadgever geeft inzicht in de instrumenten waarover raadsleden beschikken en geeft tips over hoe u instrumenten effectief kunt inzetten.

Raadsleden kunnen over een actueel onderwerp dat niet is geagendeerd een uitspraak doen. Het college moet schriftelijke vragen van raadsleden binnen dertig dagen beantwoorden. De begroting wordt door de raad vastgesteld en kan tot uiterlijk het eind van het desbetreffende begrotingsjaar door de raad worden gewijzigd.

 Ontdek ook...